Warunki i ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu pod adresem admin@najprzepis.pl

Na stronie NajPrzepis.pl zasady prywatności naszych gości są dla nas
najważniejsze.

pliki dziennika

Podobnie jak wiele innych witryn, NajPrzepis.sk korzysta z plików dziennika. Informacje zawarte w plikach obejmują protokół internetowy (adres IP), rodzaj przeglądarki, datę / godzinę, strony odsyłające / wyjściowe i liczbę kliknięć, śledzenie ruchu użytkownika i inne informacje, które nie są powiązane z danymi osobowymi.


NajPrzepis.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji. Niektórzy z naszych partnerów reklamowych mogą używać plików cookies. Naszym partnerem reklamowym jest Google Adsense.

Zasady korzystania z interfejsu internetowego www.najprzepis.pl

AdsMedia s.r.o.

Alžbetina 28

Koszyce Staré Mesto 040 01

Słowacja

IČO - 47219211

E-Mail: admin@najprzepis.pl

Postanowienia wstępne

Niniejsze Zasady Użytkowania (zwane dalej „Zasadami”) określają i precyzują warunki korzystania ze wszystkich elementów funkcjonalnych interfejsu sieciowego obsługiwanego przez operatora i znajdującego się pod adresem internetowym najprzepis.pl (dalej jako „interfejs sieciowy”).

Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z funkcji interfejsu sieciowego, w szczególności umieszczając instrukcje przygotowania potrawy (dalej „przepis”) lub zdjęcie potrawy na interfejsie sieciowym. Warunkiem korzystania z interfejsu sieciowego jest zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza webowego znajdującego się w interfejsie sieciowym. Rejestrując się, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tymi zasadami i zgadza się z nimi.

Gość to każda osoba, która odwiedza interfejs sieciowy, niezależnie od tego, czy korzysta z formularza webowego, czy nie. Użytkownik jest zawsze gościem. Wchodząc do interfejsu sieciowego, odwiedzający potwierdza, że zapoznał się z tymi zasadami i będzie ich przestrzegał.

Wyrażając zgodę na niniejsze Zasady, Użytkownik oświadcza i zapewnia Operatorowi, że:

jest osobą zdolną do czynności prawnych, w szczególności ze względu na swój wiek, lub jest osobą reprezentowaną przez prawnika;

wszystkie informacje przekazane operatorowi za pomocą formularza webowego są prawdziwe, kompletne, dokładne i poprawne;

dokładnie zapoznał się z tymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania z interfejsu oraz w pełni je rozumie i zgadza się z nimi;

nie będzie korzystać z interfejsu sieciowego w sposób lub w celu sprzecznym z niniejszymi zasadami, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami.

Operator udostępnia interfejs sieciowy wyłącznie do bezpłatnej publikacji przepisów i zdjęć posiłków, w calu prezentowania tych przepisów/zdjęć odwiedzającym lub innym użytkownikom za pośrednictwem interfejsu sieciowego.

Konto użytkownika

Warunkiem założenia konta użytkownika jest bezpłatna rejestracja w interfejsie sieciowym. Podczas rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz ustalenie hasła i loginu. Podany adres e-mail nie zostanie opublikowany. Adres e-mail jest nam potrzebny, aby zweryfikować, czy osoba rejestrująca się jest prawdziwa, dlatego potrzebujemy prawdziwego i funkcjonalnego adresu e-mail, aby uniknąć zduplikowanych kont.

Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych umożliwiających dostęp do konta osobom trzecim. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykorzystania konta użytkownika przez osobę trzecią.

Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika (bez uprzedzenia), który:

Operator ponadto zastrzega sobie prawo do usunięcia z interfejsu sieciowego wszelkich treści umieszczonych przez użytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

Użytkownik jest uprawniony do umieszczania w interfejsie sieciowym za pośrednictwem swojego konta użytkownika na warunkach określonych w niniejszych zasadach wyłącznie przepisów i zdjęć potraw. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przepisów i zdjęć posiłków w interfejsie sieciowym bez prawa do wynagrodzenia. Użytkownik zgadza się również, że przepisy lub zdjęcia jedzenia będą opublikowane w interfejsie sieciowym wraz z pseudonimem użytkownika.

Zabronione jest umieszczanie przez użytkownika w interfejsie sieciowym tekstów i obrazów, które:

nie są przepisem ani fotografią jedzenia;

których publikacja byłaby sprzeczna z niniejszymi zasadami, obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, tj. w szczególności tekst lub obraz, który można uznać za obraźliwy, wulgarny, obrażający rasę, naród lub religię, szkodzący reputacji, mający charakter erotyczny lub pornograficzny;

do których nie przysługują Użytkownikowi prawa autorskie na podstawie stworzenia utworu autorskiego lub na podstawie licencji;

służy do promowania działalności gospodarczej lub podobnej działalności użytkownika lub osoby trzeciej.

Ponadto użytkownik nie może:

używać interfejsu sieciowego naruszając te zasady;

publikować zdjęcia, na których widać twarze ludzi;

wykorzystywać komercyjne jakąkolwiek część interfejsu sieciowego;

niewłaściwie używać, blokować, modyfikować lub w inny sposób zmieniać jakiejkolwiek części interfejsu sieciowego lub próbować zakłócać stabilność, działanie lub dane interfejsu sieciowego;

używać mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogą niekorzystnie wpływać na działanie interfejsu sieciowego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, w szczególności jeśli w zachodzi konieczność konserwacji sprzętu i oprogramowania operatora lub osoby trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Część danych wprowadzonych do formularza sieciowego mogą również stanowić dane osobowe zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Zb. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (w szczególności adresu e-mail).

Wszystkie dane wpisane do formularza sieciowego, w tym dane osobowe, służą wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikiem a operatorem - operator nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Nie ma to wpływu na możliwość dołączenia przez operatora pseudonimu użytkownika do przepisu lub zdjęcia opublikowanego przez użytkownika w interfejsie sieciowym, na co użytkownik się zgadza.

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z aktywnością operatora oraz ogłoszeń handlowych na jego adres e-mail. Obie zgody można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail operatora.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych przekazanych operatorowi podczas rejestracji, do czasu wyrażenia przez użytkownika pisemnego sprzeciwu dotyczącego tego przetwarzania. Administrator może upoważnić stronę trzecią do przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych naruszyło prawo lub ochronę życia prywatnego i osobistego, kieruje swoje skargi lub uwagi do dostawcy.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, w tym inne uprawnienia ustawowe do tych danych. Użytkownik oświadcza, że wie, iż dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy danych na podstawie pisemnego wniosku użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany, iż jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że administrator lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego użytkownika lub sprzecznie z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprecyzyjne w odniesieniu do celu, w jakim się je przetwarza, może wnioskować do operatora lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie oraz może żądać, aby operator lub podmiot przetwarzający naprawił wynikłą sytuację.

Jeżeli użytkownik zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, operator jest zobowiązany do ich podania. Operator ma prawo żądać odpowiedniego wynagrodzenia za udzielenie takich informacji, nieprzekraczającego kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Google Analytics i pliki cookies

Interfejs sieciowy wykorzystuje Google Analytics - usługę świadczoną przez Google, Inc. (Zwane dalej „Google”). Google Analytics używa „plików cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika oraz gościa, które służą do analizy sposobu, w jaki użytkownik lub gość korzysta z interfejsu sieciowego.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie dla operatorów i do ogólnego użytku internetowego. Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli te osoby będą przetwarzać dane informacje dla firmy Google.

Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika ani gościa z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik i osoba odwiedzająca interfejs może odmówić wykorzystywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, jednak w tym przypadku nie jest wykluczone, że nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji interfejsu sieciowego. Korzystając z interfejsu sieciowego, użytkownik i odwiedzający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych na jego temat przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Ochrona praw autorskich

Treść strony internetowej operatora (teksty, zdjęcia, obrazy, logo i inne), w tym oprogramowanie interfejsu sieciowego i niniejsze zasady, są chronione prawami autorskimi operatora i mogą być chronione innymi prawami innych osób. Treść nie może być zmieniana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana lub wykorzystywana przez użytkownika lub gościa ani osoby trzecie w jakimkolwiek celu bez zgody operatora lub właściciela praw autorskich.

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Inne stosunki wynikające z korzystania z interfejsu sieciowego

Kliknięcie niektórych łączy w interfejsie sieciowym może spowodować opuszczenie interfejsu sieciowego i przekierowanie do witryn internetowych innych podmiotów.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w interfejs sieciowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Ani użytkownik, ani odwiedzający nie mogą podczas korzystania z interfejsu sieciowego korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów oraz innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie, tj. takich, które przede wszystkim mogą zakłócić funkcjonowanie systemu lub nadmierne obciążają system.

Operator nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do interfejsu sieciowego ani niezawodności i bezpieczeństwa interfejsu sieciowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas realizacji dostępu i użytkowania interfejsu sieciowego, w tym za szkody spowodowane pobraniem danych opublikowanych w interfejsie sieciowym, szkody spowodowane przerwaniem działania, awarią interfejsu sieciowego, wirusami komputerowymi, szkody spowodowane utratą danych, nieuprawnionym dostępem do transmisji oraz danymi gości.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkownika lub gościa praw osób trzecich podczas korzystania z interfejsu sieciowego. W przypadku żądania odszkodowania za powstałą szkodę lub inny uszczerbek na przykład inne podobne świadczenia, operator ma prawo później zażądać takich świadczeń od użytkownika lub odwiedzającego, który dopuścił się naruszenia.

Postanowienia końcowe

Wszystkie stosunki są uregulowane niniejszymi zasadami i stosunkami nieuregulowanymi w ustawie nr. 40/1964 Sb., Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Brzmienie niniejszych zasad może być zmienione lub uzupełnione przez operatora.

W przypadku pytań dotyczących tych zasad operator bezzwłocznie udziela wszelkich niezbędnych informacji.

Wszelkie reklamacje obsługiwane są przez operatora poprzez adres e-mail. Operator nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do użytkownika ani nie stosuje się do nich dobrowolnie (w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. E) Kodeksu Cywilnego). 1 litera E) Kodeksu Cywilnego).

Niniejsza Polityka obowiązuje i obowiązuje od 1.10.2020

Najnowsze przepisy

Codziennie pomysły na smaczne jedzenie dla całej rodziny

Więcej przepisów